Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer
[Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Printable Version

+- Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer (https://kisu4chaui.com)
+-- Forum: Tâm Sự - Chia Sẻ - Bảng Tin (https://kisu4chaui.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Thông Báo Tin Tức (https://kisu4chaui.com/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thread: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo (/showthread.php?tid=67)

Pages: 1 2 3 4


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Hiệp Thân - 10-03-2019

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 10/2019 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 9 và kế hoạch tháng  10/2019 cho Box Creo
 
1: Nhận Xét hoạt động tháng 9 :
- Box đã tuyển bổ sung thêm 2 tv k13
- Các thành viên đều tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và làm bài tập về nhà
- Đã tổ chức test lịch sử hội cho các thành viên mới 
2: Kế hoạch hoạt động tháng 10:
- Tiếp các hoạt động học tập theo tiến độ đề ra của lớp
- Tích cực tham gia các hoạt động cùng Hội
file báo cáo chi tiết :


https://drive.google.com/open?id=1mp8YTV421VmomG1HFlGDG9Tk0qv_SuzA


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Hiệp Thân - 11-03-2019

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 11/2019 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 10 và kế hoạch tháng  11/2019 cho Box Creo
 
1: Nhận Xét hoạt động tháng 10 :
- các thành viên hoàn thành các bài Test đầu vào 
- hoạt động học tập trên lớp chưa sôi nổi 
 
2: Kế hoạch hoạt động tháng 11:
- k12 hoàn thành lộ trình trong tháng đã đề ra
- k13 rèn luyện nhiều hơn để có tư duy tốt hơn  
file báo cáo chi tiết :
https://drive.google.com/open?id=1fWk-7pfebuK6jxF6_pu9FICmaGXZARqf


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Hiệp Thân - 12-03-2019

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 12/2019 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 11 và kế hoạch tháng  12/2019 cho Box Creo
 
1: Nhận Xét hoạt động tháng 11 :
- các thành viên hoàn thành các bài Test 3D cùng toàn hội 
- các thành viên hoạt động trao đổi bài trên lớp tích cực h
 
2: Kế hoạch hoạt động tháng 12:
- lớp học 1b/tuần cho các bạn ôn thi kết thúc học phần
- lớp chuyển sang học xuất bản vẽ và trình bày bản vẽ tiêu chuẩn  
file báo cáo chi tiết :

https://drive.google.com/open?id=1cVKCuIHBZejuW93pZYAaGx13nNYrJuNZ


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Hiệp Thân - 01-04-2020

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 1/2020 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 12 và kế hoạch tháng  1/2020 cho Box Creo
 
1: Nhận Xét hoạt động tháng 12 :
- hoạt động giảm do trùng thời gian thi kết thúc học phần
- lớp học xong phần xuất bản vẽ
2: Kế hoạch hoạt động tháng 1:
- chuyển sang module gia công 
- lên kế hoạch yêu cầu từng thành viên phải thực hiện 
file báo cáo chi tiết :

https://drive.google.com/open?id=1p4YXUzVk1kX52nPHMKUSEFZU-ues-Eub


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Hiệp Thân - 03-05-2020

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 3/2020 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 2 và kế hoạch tháng 3/2020 cho Box Creo
 
1: Nhận Xét hoạt động tháng 2 :
- lớp tự học do nghỉ kéo dài
- chưa có đánh giá về kết quả tự học của thành viên
2: Kế hoạch hoạt động tháng 3:
- kết thúc phần phay 

file báo cáo chi tiết :
https://drive.google.com/open?id=1rBF9QRzqQQyeBfRHI8wOir8WaRphaKgM


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Hiệp Thân - 04-30-2020

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 5/2020 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 4 và kế hoạch tháng 5/2020 cho Box Creo
 
1: Nhận Xét hoạt động tháng 4:
- kết thúc phần CAM
- tinh thần học tốt tuy chuẩn bị còn kém
2: Kế hoạch hoạt động tháng 5:
- kết thúc 16/5
-kế hoạch chuyển giao 20/5

file báo cáo chi tiết :
https://drive.google.com/open?id=1MK4sfpe0kVE6ER7MFxHSC7FPXh7OU2uP


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Vũ Anh Tuấn_4CHaUI - 06-08-2020

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 6/2020 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra nhận xét tháng 5 và kế hoạch tháng 6/2020 cho Box Creo
 
1: Nhận Xét hoạt động tháng 5:
-  Bồi dưỡng tìm hiểu thêm về phần khuôn.
-  Chuyển giao mod CREO
2: Kế hoạch hoạt động tháng 6:
- Xây dựng lộ trình cho khóa tiếp theo.
- Lên định hướng kế hoạch tuyển thành viên mới.File báo cáo chi tiết :
https://drive.google.com/file/d/168qDFDp8VOpuBuAlP4H-oOYL0_h6PpRa/view?usp=sharing


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Vũ Anh Tuấn_4CHaUI - 07-03-2020

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 7/2020 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra tổng kết hoạt động tháng 6 và kế hoạch hoạt động cho tháng 7/2020 của Box Creo
 
1: Tổng kết tình hình hoạt động tháng 6:
-  Bồi dưỡng tìm hiểu thêm về tính năng mới trong Creo 7.0
-  Lên kế hoạch rèn luyện đứng giảng.
-  Xây dựng xong lộ trình học tập cho khóa tiếp theo.
2: Kế hoạch hoạt động tháng 7:
- Tiếp tục duy trì lớp rèn luyện đứng giảng theo kế hoạch.
- Xây dựng gói câu hỏi và  kế hoạch tuyển thành viên mới.

File báo cáo chi tiết :
https://drive.google.com/file/d/1lO__0q8iWj2xRHjYjCy-tIgreprwXTq0/view?usp=sharing

File chi tiết kế hoạch rèn luyện đứng giảng : 
https://drive.google.com/file/d/1qlwKy0Y_kBrwxDqia_J0C0pIK1zR7EDm/view?usp=sharing

File chi tiết về lộ trình học tập khóa mới:
https://drive.google.com/file/d/1iwjmZx5ZzeBLxnUMRZ8dlyGjo9ErJJAY/view?usp=sharing


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Vũ Anh Tuấn_4CHaUI - 08-02-2020

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 8/2020 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra tổng kết hoạt động tháng 6 và kế hoạch hoạt động cho tháng 7/2020 của Box Creo
 
1: Tổng kết tình hình hoạt động tháng 7:
-  Bồi dưỡng tìm hiểu thêm về tính năng mới trong Creo 7.0
-  Xây dựng kế hoạch tuyển thành viên mới.
-  Hoàn thành bộ câu hỏi test tuyển đầu vào.
2: Kế hoạch hoạt động tháng 8:
- Triển khai kế hoạch tuyển thành viên mới
- Xây dựng bộ nội quy, quy tắc của Box để chuẩn bị cho những buổi học đầu tiên.

File báo cáo chi tiết :
https://drive.google.com/drive/folders/1L1jLSc343nzA2SzBSl3o3APiIsJzvXMZ?usp=sharing


RE: [Kỹ sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box PTC Creo - Vũ Anh Tuấn_4CHaUI - 09-01-2020

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÁNG 9/2020 BOX PTC-CREO


Thay mặt Box Creo em xin đưa ra tổng kết hoạt động tháng 8 và kế hoạch hoạt động cho tháng 9/2020 của Box Creo
 
1: Tổng kết tình hình hoạt động tháng 8:
-  Hoàn thành tuyển thành viên đợt 1.
-  Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đợt 2.
2: Kế hoạch hoạt động tháng 9:
- Triển khai kế hoạch học tập theo đúng lộ trình đối với những thành viên trúng tuyển đợt 1.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh đợt 2.

File báo cáo chi tiết :
https://drive.google.com/drive/folders/1BUVhu3fvQyzAdfvhWpOQoDMOManIjIaX?usp=sharing