Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: [Kĩ Sư 4CHaUI] Báo cáo tình hình hoạt động Box Inventor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
Báo cáo tình hình tháng 09 - 2023
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 09
·       Thành viên: 07/07.
·       Nội dung cụ thể:
-         Công tác chuẩn bị kiến thức, kỹ năng giảng dạy.
-         Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh K17.
-       Buổi gặp mặt toàn Hội ngày 24/09.
2.    Định hướng hoạt động tháng 10
·       Hoạt động học tập:
-         Triển khai kế hoạch 5 ngày tự học.
-         Triển khai công tác giảng dạy khóa cơ bản.
·       Hoạt động đời sống:
-           Tổ chức sinh nhật.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 09/2023 và định hướng tháng 10/2023.


Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Báo cáo tình hình tháng 10 - 2023
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 10
·       Thành viên đứng giảng: 07/07.
·       Thành viên học tập: 28/31.
·       Nội dung cụ thể:
-         Số lượng thành viên học tập thay đổi: 28/31 thành viên.
-         Các thành viên đã hoàn thành 6/8 buổi học 2D Sketch.
-         Cải thiện công tác đứng giảng.
2.    Định hướng hoạt động tháng 11
·       Hoạt động học tập:
-         Kết thức module 2D Sketch, chuyển sang module 3D Model.
-         Test 2D Sketch toàn Hội: dự kiến vào ngày 05/11.
·       Hoạt động đời sống:
-           Tổ chức sinh nhật.
-           Giao lưu bóng đá.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 10/2023 và định hướng tháng 11/2023.


Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Báo cáo tình hình tháng 11 - 2023
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 11
·       Thành viên đứng giảng: 07/07.
·       Thành viên học tập: 22/28.
·       Nội dung cụ thể:
-         Triển khai test 2D Sketch toàn Hội.
-         Chuyển sang module 3D Features.
-         Đời sống học viên.
-         Hoạt động chào mừng ngày 20/11.
2.    Định hướng hoạt động tháng 12
·       Hoạt động học tập:
-         Hoàn thành module 3D Features.
-         Chuyển sang Assembly.
-         Test 3D Features + Assembly toàn hội: dự kiến ngày 17/12.
-         Offline Hội ngày 06/12.
-         Triển khai khóa 4CDW dưới Hà Nam.
·       Hoạt động đời sống:
-           Tổ chức sinh nhật.
-           Giao lưu bóng đá.
-         Winter Sport toàn Hội

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 11/2023 và định hướng tháng 12/2023.


Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Báo cáo tình hình tháng 12 - 2023
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 12
·       Thành viên đứng giảng: 07/07.
·       Thành viên học tập: 20/22.
·       Nội dung cụ thể:
-         Triển khai test module 3D Features + Assembly toàn Hội.
-         Chuyển sang module Mô Phỏng+Drawing.
-         Đời sống học viên.
-         4C Sport Winter toàn Hội.
2.    Định hướng hoạt động tháng 1
·       Hoạt động học tập:
-         Hoàn thành module Mô Phỏng + Drawing.
-         Phổ biến triển khai cuộc thi tìm kiếm tài năng.
-         Offline Hội ngày 06/01.
·       Hoạt động đời sống:
-           Tổ chức sinh nhật.
-           Giao lưu bóng đá.

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 12/2023 và định hướng tháng 01/2024.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Báo cáo tình hình tháng 01 - 2024
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 01
·       Thành viên đứng giảng: 06/07.
·       Thành viên học tập: 19/28.
·       Nội dung cụ thể:
-         Cuộc thi tìm kiếm tài năng.
-         Hoàn thành module Mô Phỏng+Drawing.
2.    Định hướng hoạt động tháng 02
·       Hoạt động học tập:
-         Chuyển sang khóa nâng cao với module khung.
·       Hoạt động đời sống:
-           Tất niên hội vào chủ nhật ngày 04/02

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 01/2024 và định hướng tháng 02/2024.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Báo cáo tình hình tháng 02 - 2024
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 02
·       Thành viên đứng giảng: 05/07.
·       Thành viên học tập: 19/28.
·       Nội dung cụ thể:
-         Hoàn thành cuộc thi tìm kiếm tài năng.
-         Xây dựng kế hoạch khóa nâng cao.
2.    Định hướng hoạt động tháng 03
·       Hoạt động học tập:
-         Chuyển sang khóa nâng cao với module khung.
·       Hoạt động đời sống:
-           Offline Hội ngày 06/03

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 02/2024 và định hướng tháng 03/2024.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Báo cáo tình hình tháng 03 - 2024
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 03
·       Thành viên đứng giảng: 04/07.
·       Thành viên học tập: 18/28.
·       Nội dung cụ thể:
-         Hoàn thành module Frame và module Sheet Metal.
-         Chuyển sang module thiết kế bánh răng, thiết kế trục.
2.    Định hướng hoạt động tháng 04
·       Hoạt động học tập:
-         Hoàn thành các module còn lại trong khóa nâng cao ( Mô Phỏng và Surface )
·       Hoạt động đời sống:
-           Offline Hội ngày 06/04

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 03/2024 và định hướng tháng 04/2024.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Báo cáo tình hình tháng 04 - 2024
BOX INVENTOR

1.    Tình hình hoạt động tháng 04
·       Thành viên đứng giảng: 04/07.
·       Thành viên học tập: 16/28.
·       Nội dung cụ thể:
-         Hoàn thành các module còn lại trong khóa nâng cao.
-         Kêu gọi tham gia cuộc thi "SMAE Award".
2.    Định hướng hoạt động tháng 05
·       Hoạt động học tập:
-         Tổ chức các buổi hướng dẫn học viên tham gia cuộc thi "SMAE Award".
·       Hoạt động đời sống:
-           Offline Hội ngày 06/05.
-           Chuẩn bị cho sinh nhật Ho

Trên đây là nội dung tóm tắt hoạt động tháng 04/2024 và định hướng tháng 05/2024.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi!
Pages: 1 2 3 4 5 6