Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: [4CHaUI] Link Test từ vựng Tiếng Nhật (Bài 3-4)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Chúng ta đến với bài 3 và 4 nhé ae.

Linh Test Từ vựng tiếng Nhật Bài 03.

Phần 01https://drive.google.com/open?id=1ng83MN...65uC0TCHLw

Phần 02: https://drive.google.com/open?id=1mAkxwf...bK2_yvMJ_E

Phần 03: https://drive.google.com/open?id=14JLHbj...lJ9Xmiynw8

Lịnk Test Từ Vựng Tiếng Nhật bài 04:

https://drive.google.com/open?id=1Rp5eIt...1Ja4W8LLhs
[Image: 4c.png]