Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: HÒM THƯ GÓP Ý
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Viên Phát

[ Thông báo ]
Triển khai lại hòm thư góp ý cho các thành viên.
Yêu cầu tất cả thành viên hoàn thành trước ngày 30 hàng tháng !!!

Link:
https://forms.gle/QpVRF6GPCjfyPhS56
[Image: ADjBsSb.png]