Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: [4CHaUI] Mô Phỏng và Thiết kế mạch trong Proteus
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Đây là một trong những bài thực hành cơ bản trong môn vi điều khiển 8051 .Mình tạm thời chỉ đăng video, còn phần code thì bạn nào quan tâm có thể nghiên cứu trước rồi viết thử trên phần mềm keil C.  Khi nào ko được thì mình sẽ up file code cho các bạn tham khảo. Smile 


Nguồn: Dũng Orion
Tiếp theo  sẽ vẫn là những hiệu ứng cơ bản hiển thị Led đơn. 

buồn quá...bjo mới có đồng môn đây 

Nguồn: Dũng Orion
Mô phỏng hiển thị chữ và số trên Led Matrix vs Ic 74hc595

Nguồn: Dũng Orion
Lập trình hiển thị trên LCD chế độ 8 bit + At89c52

Nguồn: Dũng Orion