Cộng Đồng Kĩ Sư Cơ khí CAD/CAM Số 1 Việt Nam| Kĩ Sư 4CHaUI | CAD/CAM/CAE-CNC Engineer

Full Version: [Kĩ sư 4CHaUI] CẬP NHẬT HỒ SƠ THÀNH VIÊN
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Viên Phát

HỒ SƠ THÀNH VIÊN
Các thành viên tham gia Hội trong năm học này đã được một thời gian.
Tuy nhiên, Hội chưa cập nhật đủ thông tin về các thành viên. Vì vậy, thông báo này gửi tới các bạn thành viên mới tham gia năm học này nhằm mục đích cập nhật hồ sơ các thành viên.
Từ tất cả các Box phần mềm ( NX, Catia, Creo, Solidworks, Inventor ).
Các bạn vào link sau và điền đầy đủ tất cả các thông tin trước 23h30 hôm nay, ngày 24/12/2018.
Thân ái !!!
Link: https://goo.gl/forms/mrvxMu1D8FQZeOa42 

Viên Phát

THÔNG BÁO
Link cập nhật đã được mở. Các thành viên buổi trước chưa thực hiện nhanh chóng điền và hoàn thành trước 20h tối mai, ngày 7/1/2019.
Đây là đợt cập nhật cuối cùng, thành viên không cập nhật sẽ không có hồ sơ thành viên.
Thân ái !!!